top of page

Cookieverklaring

 

In deze cookieverklaring (“Verklaring”) wordt uitgelegd op welke wijze en waarom Talent Consultancy Partners BV (“TCP”, “wij”, “ons”, “onze”) gebruik maakt van technologieën zoals cookies, pixels en plug-ins op onze website (https://www.talentpartners.be/; “Website”) en welke rechten u heeft met betrekking tot het gebruik van deze technologieën.


Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw toestel geplaatst worden om allerhande redenen. Het kan gaan om identificatie, om bepaalde instellingen of voorkeuren te onthouden, om statistieken in verband met websitebezoek te genereren, enz. 


Pixels zijn nagenoeg onzichtbare softwarecode die in een website wordt ingebouwd en die toelaat verbinding te leggen met de servers van derde partijen. Meestal worden pixels gebruikt om surfgedrag in kaart te brengen voor reclamedoeleinden.


Plug-ins zijn knoppen en functionaliteiten van meestal sociale mediabedrijven die in een website worden ingebouwd om bepaalde sociale functionaliteiten mogelijk te maken, zoals het delen van bepaalde inhoud van de website op een sociale mediaplatform .


Wij verwerken uw persoonsgegevens ook via andere kanalen en om andere redenen dan diegene die in deze Verklaring worden omschreven. Voor meer informatie over deze andere verwerkingen, verwijzen we u graag door naar onze Privacyverklaring [www.talentpartners.be/privacy].

 

1.    Wie is verantwoordelijk en waarvoor?

1. Talent Consultancy Partners BV, met maatschappelijke zetel te Gouverneur Roppesingel 83, 3500 Hasselt, België en ingeschreven met ondernemingsnummer (BE)0764.792.441 in het RPR/RPM Antwerpen, afdeling Hasselt, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer:

  1. wij informatie plaatsen op uw toestel op het moment dat u onze Website bezoekt, zoals het plaatsen van de hieronder beschreven cookies of het wegschrijven van informatie in de lokale cache;

  2. wij informatie uitlezen die reeds op uw toestel opgeslagen werd, zoals cookies die reeds op het toestel aanwezig zijn of informatie gerelateerd aan het toestel zelf.


2. Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens zoals hierin beschreven of over de inhoud van deze Verklaring, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op info@talentpartners.be

 

3. Wij behouden ons het recht voor deze Verklaring naar eigen goeddunken en van tijd tot tijd te wijzigen, aan te passen of te herzien. Wij zullen u via de Website op de hoogte brengen van dergelijke wijzigingen, aanpassingen of herzieningen voordat deze wijzigingen, aanpassingen of herzieningen van kracht worden. Als wij vertrouwen op uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens, wordt u expliciet gevraagd, voor zover de wijzigingen, aanpassingen of herzieningen betrekking hebben op de verwerking op basis van uw toestemming, om toestemming te geven met de gewijzigde, gewijzigde of herziene Verklaring voordat de wijzigingen, aanpassingen of herzieningen van toepassing zijn op onze verwerking van uw persoonsgegevens.

 

2.    Welke cookies gebruiken wij?

1. Wanneer u de Website gebruikt, plaatsen wij de volgende cookies:

a)    Essentiële cookies (op het plaatsen van deze cookies hebt u geen vat):

1.     XSRF-TOKEN, een eerste-partij sessiecookie die nodig is om veiligheidsredenen; en

2.    bSession, een eerste-partij cookie met een levensduur van 30 minuten die gebruikt wordt om systeemeffectiviteit te meten; en

3.    hs, een eerste-partij sessiecookie die nodig is om veiligheidsredenen; en

4.    ssr-caching, een eerste-partij cookie met een levensduur van 1 minuut die gebruikt wordt om het systeem aan te geven van waar de Website gerendered werd; en

5.    svSession, een eerste-partij cookie met een levensduur van 2 jaar die gebruikt wordt in verband met gebruikerslogin; en

6.    consent-policy, een eerste-partij cookie met een levensduur van 12 maanden die gebruikt wordt om uw toestemmingsvoorkeuren met cookies bij te houden;

Alle hogergenoemde cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de Website. We verwerken uw persoonsgegevens met deze cookies op basis van ons legitieme belang om u de Website te kunnen aanbieden.

2. Wanneer u de Website gebruikt, plaatsen we de volgende waarden in de lokale opslag:

a)    Essentiële waarden:

1.    fedops.logger.sessionid

2.    firebase:host:#.firebaseio.com

3.    debug, een waarde die wordt opgeslagen tot wanneer de gebruiker ze verwijdert en die dient voor debugging doeleinden; en

4.    rc::a, een waarde die wordt opgeslagen tot wanneer de gebruiker ze verwijdert en die dient om mensen van bots te onderscheiden; en

5.    rc::c, een waarde die wordt opgeslagen voor de duurtijd van de sessie en die dient om mensen van bots te onderscheiden; en 

6.    capsule|#|##wix-visitor-data-key#, een waarde die wordt opgeslagen tot wanneer de gebruiker ze verwijdert en die toelaat applicatie-specifieke waarden op te slaan in de lokale opslag; en

7.    _grechaptcha, een waarde die wordt opgeslagen tot wanneer de gebruiker ze verwijdert en die dient om mensen van bots te onderscheiden.

Alle hogergenoemde waarden zijn noodzakelijk voor de werking van de Website. We verwerken uw persoonsgegevens met deze waarden op basis van ons legitieme belang om u de Website te kunnen aanbieden.

b)    Statistische waarden:

1.    fedops.logger.sessionid, een waarde die wordt opgeslagen tot wanneer de gebruiker ze verwijdert en die dient om statistieken bij te houden van het website-gebruik.

Alle hogergenoemde waarden worden slechts verwerkt met uw toestemming. 

 

3.    Uw cookievoorkeuren aanpassen

 

1. U kan cookies en de waarden opgeslagen in de lokale opslag steeds verwijderen. De instructies om te verwijderen, verschillen van browser tot browser. Wij verwijzen u graag door naar de instructies voor de meest gebruikte browsers:

a)    Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

b)    Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq 

c)    Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 

d)    Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences 

e)    Safari: https://support.apple.com/nl-be/HT201265 

4.    Wie ontvangt de persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld?

 

1. Dienstverleners – Wij vertrouwen op zorgvuldig geselecteerde derden om ons te helpen bij het leveren van de Website en de bijbehorende diensten. Uw persoonsgegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven voor zover dat nodig is voor het realiseren van de bovenstaande doeleinden. 

 

2. Doorgifte naar derde landen – Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. Indien dit in de toekomst zou veranderen, zullen wij ervoor zorgen dat wij de nodige passende waarborgen en aanvullende maatregelen hebben genomen, zoals vereist door de gegevensbeschermingswetten van de Europese Unie. 

 

5.    Welke garanties geven we?

 

1. Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die in deze Verklaring zijn vermeld en zullen deze alleen voor die doeleinden met de in deze Verklaring vermelde derden delen.

 

2. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor zolang de hogervermelde cookies op uw toestel blijven staan. 

 

6.    Welke rechten heeft u?

 

1. Recht op toegang, verbetering, verwijdering, beperking en gegevensoverdraagbaarheid -Wij houden uw persoonsgegevens verzameld via cookies niet bij op een identificerende wijze en kunnen u de hier genoemde rechten bijgevolg niet toekennen. 

 

2. Recht van verzet – U hebt het recht zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens. Hiervoor volstaat het om eenvoudigweg de cookies van uw apparaat te verwijderen. Let op: de essentiële cookies hoger vermeld zullen steeds opnieuw geplaatst worden wanneer u de Website bezoekt. 

 

3. Klachten – Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u altijd contact met ons opnemen via het hogervermelde e-mailadres. Indien u niet tevreden bent met ons antwoord, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, namelijk de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

 

 

 

 

 

 
bottom of page