top of page

Privacyverklaring

 

Deze privacyverklaring (“Verklaring”) legt uit waarom Talent Consultancy Partners BV (“TCP”, “wij”, “ons”, “onze”) uw persoonsgegevens verwerkt wanneer: 

 

 1. u met ons communiceert via één van onze communicatiekanalen, waaronder:

  1. onze website (https://www.talentpartners.be/; “Website”);

  2. onze sociale media pagina’s (waaronder LinkedIn en Facebook);

  3. e-mail, telefoon, post;

  4. fysieke afspraken en interviews;

 2. u zich als kandidaat aanbiedt via één van onze hogergenoemde communicatiekanalen;

 3. wij van mening zijn dat uw profiel, zoals gepubliceerd via publieke kanalen zoals internet en sociale media, interessant kan zijn voor één van onze vacatures;

 4. u een klant of leverancier van TCP vertegenwoordigt.

Wanneer u van onze Website gebruikt, zult u merken dat wij cookies en soortgelijke technologieën gebruiken. Dergelijke technologieën zorgen ervoor dat er informatie op uw apparaat wordt geplaatst of dat informatie, die al op uw apparaat stond, wordt verzameld. Om uit te leggen welke technologieën wij gebruiken, waarom wij dit doen en welke rechten u heeft, wordt u vriendelijk verwezen naar onze Cookieverklaring[www.talentpartners.be/cookies].

1.    Wie is verantwoordelijk?

 

1. Talent Consultancy Partners BV, met maatschappelijke zetel te Gouverneur Roppesingel 83, 3500 Hasselt, België en ingeschreven met ondernemingsnummer (BE)0764.792.441 in het RPR/RPM Antwerpen, afdeling Hasselt, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals omschreven in deze Verklaring

 

2. Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens zoals hierin beschreven of over de inhoud van deze mededeling, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op info@talentpartners.be

 

3. Wij behouden ons het recht voor om deze Verklaring naar eigen goeddunken en van tijd tot tijd te wijzigen, aan te passen of te herzien. Wij zullen u van dergelijke wijzigingen, aanpassingen of herzieningen op de hoogte brengen via de Website voordat deze wijzigingen, aanpassingen of herzieningen van kracht worden. Indien wij vertrouwen op uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens, zal u expliciet gevraagd worden, voor zover de wijzigingen, aanpassingen of herzieningen betrekking hebben op verwerkingen op basis van uw toestemming, om in te stemmen met de gewijzigde, aangepaste of herziene Verklaring voordat de wijzigingen, aanpassingen of herzieningen van toepassing worden.

2.    U communiceert met ons via één van onze communicatiekanalen

1. Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens: uw naam, contactgegevens, de inhoud van uw communicatie en de metagegevens die aan de communicatie zijn gekoppeld (bijv. welk communicatiekanaal u gebruikt, wanneer u met ons communiceerde, wie de deelnemers aan de communicatie waren, eventuele reacties, etc.). We doen dit om met u te kunnen communiceren en hiervoor beroepen we ons op ons legitieme belang om op normale wijze te kunnen reageren op vragen en communicaties.

 

2. U begrijpt dat wij uw vragen niet op correcte wijze kunnen verwerken en beantwoorden als wij deze persoonsgegevens niet zouden (mogen) verwerken. 

 

3. In principe nemen wij geen telefoongesprekken op en indien we dit toch zouden doen, vragen we uw uitdrukkelijke toestemming. Wat wel mogelijk is, is dat we notities nemen van telefoongesprekken. Dit doen we dan op basis van ons legitieme belang, zoals hoger omschreven. Wij kunnen deze notities eveneens delen met de klant op basis van ons legitieme belang.

 

4. Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor zolang dat nodig is om de communicatie met u te voeren. 

 

3.    U biedt zich aan als kandidaat via één van onze communicatiekanalen

1. Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens: uw naam, contactgegevens, de vacature waarop u solliciteert (tenzij het om een spontane sollicitatie gaat), uw professionele gegevens, uw opleidingsniveau en eventuele academische achtergrond, uw kennis, vaardigheden en expertise, testresultaten, notities genomen tijdens sollicitatiegesprekken, referenties, uw CV en uw motivatiebrief. 


Wij verwerken deze persoonsgegevens om uw sollicitatie te kunnen verwerken en beoordelen en beroepen ons hiervoor op ons legitieme belang om de juiste kandidaten voor onze klanten te kunnen selecteren. U begrijpt dat dit eveneens betekent dat we uw persoonsgegevens zullen delen met potentiële werkgevers. Dit betreft immers de essentie van een sollicitatie.


Wanneer wij een referentieonderzoek willen doen, wanneer we u mogelijke interessante opportuniteiten of nieuwsberichten via e-mail of andere digitale communicatiekanalen willen toesturen of wanneer we uw persoonsgegevens, na een specifieke (niet-spontane) sollicitatie willen opnemen in onze wervingsreserve, doen we dit op basis van uw uitdrukkelijke toestemming.


2. U begrijpt dat wij uw sollicitatie niet kunnen verwerken indien we deze persoonsgegevens niet zouden (mogen) verwerken.


3. Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor zolang dat nodig is om uw sollicitatie te verwerken in geval u solliciteerde op een specifieke sollicitatie en tot twaalf (12) maanden na het aflopen van de sollicitatie of voor maximaal twee jaar indien u spontaan solliciteerde. Na afloop van die twee jaar kunnen we u contacteren met de vraag of u nog steeds in onze wervingsreserve wilt blijven. 


Indien u toestemming gaf om uw persoonsgegevens op te nemen in onze wervingsreserve, dan houden wij uw persoonsgegevens bij tot op het ogenblik dat u uw toestemming intrekt. 


Indien u uw toestemming intrekt om nog langer onze e-mails of digitale communicaties te ontvangen in verband met interessante opportuniteiten of nieuwsberichten, dan zullen we u deze vanzelfsprekend niet langer toesturen.


Deze bewaartermijnen kunnen worden verlengd indien noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of in het kader van een dreigend of lopend geschil.

 

4.    Wij menen dat u een interessante kandidaat bent voor één van onze klanten op basis van uw publiek beschikbare profiel

1. Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens in de mate dat u deze publiek beschikbaar hebt gesteld: uw naam, contactgegevens, uw professionele gegevens, uw opleidingsniveau en eventuele academische achtergrond, uw kennis, vaardigheden en expertise en alle andere informatie die u zelf publiek beschikbaar heeft gesteld. 


Wij verwerken deze persoonsgegevens om onze klanten te informeren wanneer wij van mening zijn dat uw profiel in aanmerking komt voor een vacature bij één van onze klanten. Uw persoonsgegevens worden dan ook gedeeld met deze klanten. We beroepen ons op ons legitieme belang om deze persoonsgegevens te verzamelen via die kanalen waarvan we mogen aannemen dat u ze om sollicitatieredenen publiek beschikbaar hebt gesteld. 


2. Wij zullen deze persoonsgegevens enkel verwerken in het kader van een specifieke opdracht voor een klant en bewaren die niet langer dan twaalf (12) maanden na het einde van het rekruteringsproject van de klant. De klant wordt geïnformeerd over de oorsprong van deze persoonsgegevens zodat er door de klant gepaste maatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens getroffen kunnen worden. Deze bewaartermijn kan worden verlengd indien noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of in het kader van een dreigend of lopend geschil.

 

5.    U vertegenwoordigt een klant of leverancier

 

1. Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens: naam, contactgegevens, uw werk-/opdrachtgever, uw functie en rol en onze interacties met u.


Wij verwerken deze persoonsgegevens voor contract- en facturatiedoeleinden en relatiebeheer waarvoor wij ons baseren op ons gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken in het kader van onze normale bedrijfsvoering.


2. U begrijpt dat wij niet met uw werk-/opdrachtgever zouden kunnen contracteren en werken indien we deze persoonsgegevens niet zouden (mogen) verwerken.


3. Wij zullen deze persoonsgegevens verwerken tot 10 jaar nadat onze relatie met uw werk-/opdrachtgever beëindigd werd, tenzij we vroeger van uw werk-/opdrachtgever het bericht krijgen dat u van functie veranderd ben of niet langer werkzaam bent bij/voor deze werk-/opdrachtgever. Deze bewaartermijn kan worden verlengd indien noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of in het kader van een dreigend of lopend geschil.

 

6.    Enkele algemene doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken

1. Rapportering en statistieken - Wij verwerken uw persoonsgegevens om geaggregeerde statistieken te kunnen genereren die wij gebruiken voor interne rapportering en om trends, ontwikkelingen en kansen te kunnen identificeren. Dit betreft steeds gepseudonimiseerde of geaggregeerde gegevens. Wij baseren ons hiervoor op ons rechtmatig belang om onze activiteiten te onderzoeken, beter te begrijpen en erover te rapporteren.


2. Ontwikkeling en verbetering van producten en diensten - Wij verwerken uw persoonsgegevens om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en om ons huidige dienstenaanbod te verbeteren. Dit betreft steeds gepseudonimiseerde of geaggregeerde gegevens. Wij baseren ons op ons legitieme belang om concurrerend te blijven.


3. Beveiliging - Wij verwerken uw persoonsgegevens om onze Website, sociale media pagina’s, systemen, werking, gegevens, gebruikers, klanten, leveranciers en werknemers veilig te houden en te beschermen tegen incidenten en bedreigingen, waarvoor wij ons baseren op ons legitieme belang om onze diensten veilig te houden.


4. Wettelijke verplichtingen en legitieme verzoeken - Wij verwerken uw persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, alsmede om te voldoen aan een legitiem verzoek van bevoegde ambtenaren of vertegenwoordigers van de politie, justitiële autoriteiten, overheidsinstanties of -organen, waaronder gegevensbeschermingsautoriteiten, waarvoor wij ons beroepen op onze wettelijke verplichtingen.


5. Fusies en overnames - Wij verwerken uw persoonsgegevens om bedrijfstransacties voor te bereiden en uit te voeren, zoals fusies, overnames of splitsingen, waarvoor wij ons baseren op ons rechtmatig belang om dergelijke transacties aan te gaan.


6. Verdediging in geschillen en procedures - Wij verwerken uw persoonsgegevens om ons te verdedigen in geschillen en gerechtelijke of andere procedures, alsook om bewijsmateriaal te verzamelen en onze verdediging voor te bereiden, waarvoor wij ons beroepen op ons rechtmatig belang om ons in dergelijke omstandigheden te kunnen verdedigen.

 

7.    Wie ontvangt de persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld?

1. Gelieerde ondernemingen - Wij zullen uw persoonsgegevens ter beschikking stellen van andere ondernemingen die met ons gelieerd zijn, voor zover dit nodig is om hogergenoemde doeleinden te bewerkstelligen. 


2. Klanten – Onze klanten ontvangen uw persoonsgegevens voor zover dit hoger uitdrukkelijk werd omschreven.


3. Overheids- en gerechtelijke instanties, autoriteiten of organen - Wij zullen uw persoonsgegevens ter beschikking stellen van overheids- en gerechtelijke instanties, autoriteiten of organen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of verzoeken zoals hierboven uiteengezet.


4. Incassobureaus – Wanneer u een klant vertegenwoordigt, behouden wij ons het recht voor uw persoonsgegevens over te dragen aan een incassobureau voor de afhandeling van onbetaalde facturen.


5. Dienstverleners - Wij vertrouwen op zorgvuldig geselecteerde derde partijen om ons te helpen u onze diensten te verstrekken, met u te communiceren en u ons marketingmateriaal te sturen, zoals financiële instellingen, betalingsproviders, verzekeringsmaatschappijen, externe juridische ondersteuning, accountants en marketing- en IT-dienstverleners. Uw persoonsgegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven voor zover dit noodzakelijk is voor het realiseren van de hogergenoemde doeleinden.


6. Doorgifte aan derde landen - Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. Indien dit in de toekomst zou veranderen, zullen wij ervoor zorgen dat wij de nodige passende waarborgen en aanvullende maatregelen hebben genomen, zoals vereist door de wetgeving van de Europese Unie inzake gegevensbescherming. 

 

8.    Welke garanties bieden wij?

1. Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de in deze Verklaring vermelde doeleinden en zullen ze voor die doeleinden alleen delen met de in deze kennisgeving vermelde derden.


2. Gegevens die wij hebben gedeïdentificeerd, bijvoorbeeld geaggregeerde statistieken, worden voor onbepaalde tijd bewaard. 


3. Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, wijziging of vernietiging. Wij verlenen alleen toegang tot uw persoonsgegevens op een "need-to-know" basis en zorgen ervoor dat iedereen die namens ons toegang heeft tot deze gegevens gebonden is aan een contractuele of wettelijke geheimhoudingsplicht. U begrijpt echter dat veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen zijn die nooit gegarandeerd kunnen worden.

 

9.    Welke rechten hebt u?

1. Recht op toegang - U hebt het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die door ons met betrekking tot u zijn verwerkt. Om dit verzoek te kunnen inwilligen, moet u uitleggen tot welke persoonsgegevens u toegang wenst te krijgen. Wij behouden ons het recht voor om administratieve kosten in rekening te brengen voor meerdere opeenvolgende verzoeken om toegang die duidelijk zijn ingediend om ons overlast of schade te berokkenen.


2. Recht op correctie - U hebt het recht te vragen dat uw persoonsgegevens die onjuist zijn, kosteloos worden gecorrigeerd. Indien een verzoek om correctie wordt ingediend, moet dit verzoek vergezeld gaan van een bewijs van de onjuistheid van de gegevens waarvoor om correctie wordt verzocht.


3. Recht op wissen - U hebt het recht te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gewist indien deze niet langer nodig zijn in het licht van de hierboven omschreven doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking onwettig is. U dient er echter rekening mee te houden dat wij een verzoek om verwijdering zullen toetsen aan:

 

 1. onze doorslaggevende belangen of die van een derde, voor zover wettelijk toegestaan;

 2. wettelijke of reglementaire verplichtingen of overheids- of gerechtelijke bevelen die in tegenspraak kunnen zijn met een dergelijke verwijdering.


In plaats van verwijdering kunt u ons ook vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken indien en wanneer (1) u de juistheid van die gegevens betwist, (2) de verwerking onwettig is of (3) de gegevens niet langer nodig zijn voor de hierboven omschreven doeleinden, maar u ze nodig hebt om uzelf te verdedigen in een gerechtelijke procedure.


4. Recht van verzet - U hebt het recht u te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens, maar u moet uitleggen welke ernstige en gerechtvaardigde redenen in verband met uw bijzondere omstandigheden een dergelijk verzet rechtvaardigen. Deze uitleg is niet nodig wanneer u zich verzet tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden.


5. Recht op gegevensoverdraagbaarheid - U hebt het recht een kopie te vragen van de persoonsgegevens die u ons met uw toestemming digitaal hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat.


6. Recht op intrekking van toestemming – Indien u eerder uw toestemming gaf voor de verwerking van uw persoonsgegevens, mag u deze steeds weer intrekken.


7. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen - Als u een verzoek wilt indienen om een of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar info@talentpartners.be voor alle aangelegenheden betreffende de rechten van de betrokkene. Een e-mail met het verzoek een recht uit te oefenen, mag niet worden opgevat als toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor zover die verwerking verder gaat dan voor de behandeling van uw verzoek nodig is.


In dat verzoek moet duidelijk worden vermeld en gespecificeerd welk recht u wenst uit te oefenen en de redenen daarvoor, indien zulks wettelijk vereist is. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart die uw identiteit bewijst. Dit vragen wij om te voorkomen dat onbevoegden misbruik zouden maken van uw rechten.


Wij zullen u onverwijld op de hoogte stellen van de ontvangst van dit verzoek. Indien het verzoek gegrond blijkt te zijn, zullen wij u zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van het verzoek op de hoogte brengen.


Indien u een klacht heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kan u ons steeds contacteren via het e-mailadres vermeld in de eerste paragraaf van deze clausule. Indien u niet tevreden bent met ons antwoord, staat het u vrij een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming, namelijk de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

 
bottom of page